ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบสัญญาณเตือนแก๊สรั่ว ระบบสัญญาณเตือนไฟใหม้

Spider System แจ้งเตือนทันที ทุกที่ ทุกเวลา นวัตกรรมยุคดิจิตอล ย่อโรงงานไว้ในมือคุณ 

- ควบคุมการทำงานผ่านระบบ Spider System ได้ทันที   

- พร้อมแจ้งเตือนผ่าน Line

- รองรับการทำงานของระบบ Smart Gas Detector, Smart Fire Alarm,

  Smart Street Light และระบบแจ้งเตือนการทำงานอื่นๆ

ย่อระบบการแจ้งเตือนทั้งโรงงานไว้ในมือคุณ ด้วยการเตือนผ่าน Application Line

- Smart Boiler แจ้งเตือนความผิดปกติของบอยเลอร์ 
- Fire Alarm แจ้งเตือนเกิดเหตุไหม้ หรือความผิดปกติของ Sensor ต่างๆ
- Gas Detector แจ้งเตือนแก๊สรั่วไหล หรือปริมาณแก๊สเกินกำหนด
- แจ้งเตือนความผิดปกติของเครื่องจักร

 


 

 

ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัย ผ่าน Line Application


  • C.F.GROUP (THAILAND) CO.,LTD. ได้เล็งเห็นถึงความสําคญั ในเรื่อง “นวตักรรม” โดยเฉพาะนวตักรรมเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภยั ที่จะอํานวยประโยชน์ ทงั้ดแูลชีวิต ทรัพย์สิน และสร้างความมนั่ใจให้กบัผ้ใูช้งาน โดยขบัเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั ช่วยให้ผ้ใูช้สามารถรู้ถึงปัญหา และแก้ไขได้ทนัเวลา ทําให้ทกุสิ่งเป็นเรื่องง่ายในแบบ Smart Life

  • ภาคอตุสาหกรรม เพื่อช่วยให้ผ้ใูช้งาน ได้มี “นวตักรรม” ในธุรกิจเดิมเพื่อก้าวทนัในยคุอตุสาหกรรม 4.0 เรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการออกแบบระบบ IOT (Internet of Things) ในการเชื่อมต่อกบัธุรกิจเดิมของลกูค้า ให้มีประสิทธิภาพมากขนึ้ โดยใช้ระบบส่งสญัญาณเตือนภยั “Spider System” ในการแจ้งเตือนอตัโนมตัิ แบบ Real Time ทกุที่ ทกุเวลาผ่าน Line Applicatiion

  • ระบบการจดัการข้อมลูหรือเครื่องจกัรในโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ สามารถแจ้งเตือนการทํางานของเครื่องจกัร หรือ ความผิดปกติของเครื่องจกัร ได้แบบ Real Time โดยดจูากอปุกรณ์ คอมพวิเตอร์, โทรศพัท์มือถือ หรือแท็ปเล็ต ที่เชื่อมต่อ Internet ซงึ่สามารถดผู่าน Web Browser เช่น Google Chome, Internet Exporer , Safari , FireFox จากที่ไหนก็ได้ในโลก เหมาะสําหรับผ้บูริหาร ผ้จูดัการ หวัหน้างาน หรือพนกังานทวั่ไป เพื่อดขู้อมลูหรือความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํา ยกตวัอย่างการใช้งานเช่น ประสิทธิภาพของเครื่องจกัร ระยะเวลาทํางานเครื่องจกัร,ระยะเวลาการหยดุเครื่องจกัร, Alarm ต่างๆของเครื่องจกัร,แจ้งเตือนปริมาณแก๊สเกินกําหนด แจ้งเตือนแรงดนัไฟฟ้า , กระแสไฟฟ้า,วดัค่าพลงังานไฟฟ้า,แจ้งตือนค่าอณุหภมูิ , แจ้งเตือนและเก็บข้อมลูระบบสาธารณปูโภคในโรงงาน

  • - ใช้งานง่าย ไมต่้องเขียนโปรแกรม Config ผ่าน Web - แจ้งเตือนได้ทงั้รูปภาพและข้อความ - แจ้งเตือนความผิดปกติ ทกุที่ ทกุเวลา แบบ Real Time - รองรับการแจ้งเตือนสงูสดุได้ 500 คน/กลมุ่ - ดขู้อมลูย้อนหลงัได้สงูสดุ 1 เดือน - สามารถบนัทกึข้อมลูย้อนหลงัเป็น Excel File - ใช้ร่วมกบัโปรแกรม Line App ได้ทนัที - ประยกุต์ใช้กบัอปุกรณ์ที่มีอยเู่ดมิได้ทนัที - แจ้งเตือนได้ทกุภาษา ไทย องักฤษ ญี่ป่นุ จีน ฯลฯ - รับประกนัสงูสดุนาน 3 ปี

  • เป็นระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของ GAS DETECTOR ซงึ่เป็นระบบแจ้งเตือนผ่านโทรศพัท์มือถือ โดยดคูวามผิดปกติได้จากอปุกรณ์ โทรศพัท์มือถือ หรือแท็ปเล็ต ที่เชื่อมต่อ Internet สามารถดผู่าน Application Line เมื่อเกิดความผิดปกติ เช่นแก๊สรั่วไหล หรือปริมารณแก๊สเกินกําหนด ระบบ SMART GAS DETECTOR จะส่งข้อความมายงัโทรศพัท์มือถือ โดยทนัที ทําให้ทราบเหตกุารณ์ได้รวดเร็ว เพื่อสามารถแก้ไขความผิดปกติหรืออพยพคนได้ทนัที อีกทงั้สามารถดขู้อมลูย้อนหลงัว่าเหตกุารณ์เกิดขึน้ในวนัหรือเวลาใด เรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จดัทําอปุกรณ์และการออกแบบระบบ SMART GAS DETECTOR ให้เหมาะสม กบัระบบ SMART GAS DETECTOR ของทกุแบรนด์

  • เป็นระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของ FIRE ALARM ซงึ่เป็นระบบแจ้งเตือนผ่านโทรศพัท์มือถือ โดยดคูวามผิดปกติได้จากอปุกรณ์โทรศพัท์มือถือ หรือแท็ปเล็ต ที่เชื่อมต่อ Internet สามารถดผู่าน Application Line เมื่อเกิดความผิดปกติ เช่น เกิดเหตเุพลิงไหม้ หรือความผิดปกติของ Sensor ต่างๆ ระบบ SMART FIRE ALARM จะส่งข้อความมายงัโทรศพัท์มือถือ โดยทนัที ทําให้ทราบเหตกุารณ์ได้รวดเร็ว เพื่อสามารถแก้ไขความผิดปกติ หรืออพยพคนได้ทนัที อีกทงั้สามารถดขู้อมลูย้อนหลงัว่าเหตกุารณ์เกิดขึน้ในวนัหรือเวลาใด เรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การจดัทําอปุกรณ์ และการออกแบบระบบ SMART FIRE ALARM ให้เหมาะสมกบัระบบ FIRE ALARM ของทกุแบรนด์

 
ติดต่อและสอบถาม

คุณการัณย์ 081-827-2655 

คุณนุ่น 099-398-9793 
 
 

 

บริษัท ซี.เอฟ.กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

557/1 ซอย 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310

Tel: 02-538-7725

Fax: 02-157-3992

Service: 099-398-9793, 081-827-2655                                                       

Email: cfgroupthailand@gmail.com

Email: info@cfgroupthailand.com        

http://www.cfgroupthailand.com

www.xn--e3casiuba7csb3fwb5arhk1g1h.com

https://www.ระบบสัญญาณเตือนภัย.com/

 

Visitors: 5,384